1000 Buddhas

Aus Spiritwiki

Der Mahayana - Buddhismus erwartet in unserem Bhadrakalpa-Äon 1000(1002) Buddhas [1]:

Chin. Tempel der 1000 Buddhas - Shanghai
 1. Krakucchandra
 2. Kanakamuni
 3. Kashyapa
 4. Shakyamuni (der gegenwärtige Buddha)
 5. Maitreya (der Buddha der Zukunft)
 6. Singha (Skt. Siṁha; Tib. སེང་གེ་, Wyl. seng ge)
 7. Pradyota (Skt.; Tib. རབ་གསལ་, Wyl. rab gsal)
 8. Muni (Skt.; Tib. ཐུབ་པ་, Wyl. thub pa)
 9. Kusuma (Skt.; Tib. མེ་ཏོག་, Wyl. me tog)
 10. Kusuma (Skt.; Tib. མེ་ཏོག་གྱིས་པ་, Wyl. me tog gyis pa)
 11. Sunetra (Skt.; Tib. སྤྱན་ལེགས་, Wyl. spyan legs)
 12. Sarthavaha (Skt. Sārthavāha; Tib. སྡེ་དཔོན་, Wyl. sde dpon)
 13. Mahabahu (Skt. Mahābāhu; Tib. ལག་ཆེན་, Wyl. lag chen)
 14. Mahabala (Skt. Mahābala; Tib. སྟོབས་ཆེན་, Wyl. stobs chen)
 15. 15.....1001
 • Adhimukta (Skt.; Tib. Möpa Tayé; Wyl. mos pa mtha yas) wird der letzte Nirmanakaya - Buddha dieses Äons sein.

Mahayana - Liste

Die komplette Liste, die auch im Bhadrakalpikasutra aufgezählt wird, beinhaltet :
1. Krakucchanda 2. Kanakamuni 3. Kasyapa 4. Sakyamuni 5. Maitreya 6. Simha 7. Pradyota 8. Muni 9. Kusuma 10. Kusuma 11. Sunetra 11. Uttaraprathamakarin 12. Sarthavaha 13. Mahabahu 14. Mahabala 15. Naksatraraja 16. Osadhi 17. Yasahketu 18. Mahaprabha 19. Muktiskandha 20. Vairocana 21. Suryagarbha 22. Candra 23. Arcismant 24. Suprabha 25. Asoka 26. Tisya 27. Pradyota 28. Maladharin 29. Gunaprabha 30. Arthadarsin 31. Pradipa 32. Prabhuta 33. Vaidya 34. Surata 35. Urna 36. Drdha 37. Srideva 38. Duspradharsa 39. Gunadhvaja 40. Rahu 40A. Ananta 41. Ganin 42. Brahmaghosa 42A. Yasas 43. Drdhasamdhi 44. Anunnata 45. Prabhamkara 46. Mahameru 47. Vajra 48. Samvarin 49. Nirbhaya 50. Ratna 51. Padmaksa 52. Balasena 53. Kusumarasmi 54. Jnanapriya 55. Mahatejas 56. Brahman 57. Amitabha 58. Nagadatta 59. Drdhakrama 60. Amoghadarsin 61. Viryadatta 62. Bhadrapala 63. Nanda 64. Acyuta 65. Simhadhvaja 66. Jaya 67. Dharma 68. Pramodyaraja 69. Sarathi 70. Priyamgama 71. Varuna 72. Gunanga 73. Gandhahastin 74. Vilocana 75. Meghasvara 76. Sucintita 77. Sumanas 78. Vimala 79. Sasin 80. Mahayasas 81. Manicuda 82. Ugra 83. Simhabala 84. Druma 85. Vijitavin 86. Prajnakuta 87. Susthita 88. Mati 89. Angaja 90. Amitabuddhi 91. Surupa 92. Jnanin 93. Rasmi 94. Drdhavrata 95. Mangala 96. Satyaketu 97. Padma 98. Narayana 99. Sukhabahu 100. Jnanakara

101. Gunarci 102. Brahmadatta 103. Ratnakara 104. Kusumadeva 105. Sucintitartha 106. Dharmesvara 107. Yasomati 108. Pratibhanakuta 109. Vajradhvaja 110. Hitaisin 111. Vikriditavin 112. Vigatatamas 113. Rahudeva 114. Merudhvaja 115. Ganiprabha 116. Ratnagarbha 117. Atyuccagamin 118. Tisya 119. Visanin 120. Gunakirti 121. Candrarkaprabha 122. Suryaprabha 123. Jyotiska 124. Simhaketu 125. Velamasriraja 126. Srigarbha 127. Bhavantadarsin 128. Vidyutprabha 129. Kanakaparvata 130. Simhadatta 131. Aparajitadhvaja 132. Pramodyakirti 133. Drdhavirya 134. Sampannakirti 135. Vigatabhaya 136. Arhaddeva 137. Mahapradipa 138. Lokaprabha 139. Surabhigandha 140. Gunagradharin 141. Vigatatamas 142. Simhahanu 143. Ratnakirti 144. Prasantadosa 145. Amrtadharin 146. Manujacandra 147. Sudarsana 148. Pratimandita 149. Maniprabha 150. Girikutaketu 151. Dharmakara 151. Arthaviniscita 152. Harsadatta Dharmadatta 153. Ratnakara 154. Janendrakalpa 155. Vikrantagamin 156. Sthitabuddhi 157. Vibhrajacchattra 158. Jyestha 159. Abhyudgatasri 160. Simhaghosa 161. Vikriditavin 162. Nagaprabhasa 163. Kusumaparvata 164. Naganandin 165. Gandhesvara 166. Atiyasas 167. Baladeva 168. Gunamalin 169. Nagabhuja 170. Pratimanditalocana 171. Sucirnabuddhi 172. Jnanabhibhu 173. Amitalocana 174. Satyabhanin 175. Suryaprabha 176. Niyatabuddhi 177. Anantarupa 178. Vairocana 179. Ratnaketu 180. Vigatakanksa 181. Lokottirna 182. Amoghavikramin 183. Vibodhana 184. Puspadhvaja 185. Sailendraraja 186. Mahatejas 187. Krtarthadarsin 188. Amitayasas 189. Ratnadeva 190. Sthitarthajnanin 191. Purnamati 192. Asoka 193. Vigatamala 194. Brahmadeva 195. Dharanisvara 196. Kusumanetra 197. Vibhaktagatra 198. Dharmaprabhasa 199. Nikhiladarsin 200. Gunaprabhasa

201. Sasivaktra 202. Ratnaprabha 203. Ratnaketu 205. Prabhakara 206. Amitatejas 207. Velama 208. Simhagatra 209. Vidumati 210. Durjaya 211. Gunaskandha 212. Sasiketu 213. Sthamaprapta 214. Anantavikramin 215. Candra 216. Vimala 217. Sarvarthadarsin 218. Sura 219. Samrddha 220. Punya 221. Pradipa 222. Gunarci 223. Vipulabuddhi 224. Sujata 225. Vasudeva 226. Vimatijaha 227. Amitadhara 228. Vararuci 229. Anihata 230. Asthita 231. Sukhasthita 232. Ganimukha 233. Jagadrasmi 234. Prabhuta 235. Pusya 236. Anantatejas 237. Arthamati 238. Vaidyaraja 239. Khilaprahana 240. Nirjvara 241. Sudatta 242. Yasodatta 243. Kusumadatta 244. Purusadatta 245. Vajrasena 246. Mahadatta 247. Santimati 248. Gandhahastin 249. Narayana 250. Surata 251. Anihata 252. Candrarka 253. Vidyutketu 254. Mahita 255. Srigupta 256. Jnanasurya 257. Siddhartha 258. Merukuta 259. Aridama 260. Padma 261. Arhatkirti 262. Jnanakrama 263. Apagataklesa 264. Nala 265. Sugandha 266. Anupamarastra 267. Marudyasas 268. Bhavantadarsin 269. Candra 270. Rahu 271. Ratnacandra 272. Simhadhvaja 273. Dhyanarata 274. Anupama 275. Vikridita 276. Gunaratna 277. Arhadyasas 278. Padmaparsva 279. Urnavant 280. Pratibhanakirti 281. Manivajra 282. Amitayus 283. Manivyuha 284. Mahendra 285. Gunakara 286. Meruyasas 287. Dasarasmi 288. Anindita 289. Nagakrama 290. Manoratha 291. Ratnacandra 292. Santa 293. Pradyotaraja 294. Sarathi 295. Nandesvara 296. Ratnacuda 297. Vigatabhaya 298. Ratnagarbha 299. Candranana 300. Vimalakirti

301. Santatejas 302. Priyaketu 303. Rahudeva 304. Suvayas 305. Amarapriya 306. Ratnaskandha 307. Laditavikrama 308. Simhapaksa 309. Atyuccagamin 310. Janendra 311. Sumati 312. Lokaprabha 313. Ratnatejas 314. Bhagirathi 315. Samjaya 316. Rativyuha 317. Tirthakara 318. Gandhahastin 319. Arcismati 320. Merudhvaja 321. Sugandha 322. Drdhadharma 323. Ugratejas 324. Manidharman 325. Bhadradatta 326. Sugatacandra 327. Brahmasvara 328. Simhacandra 329. Sri 330. Sujata 331. Ajitagana 332. Yasomitra 333. Satya 334. Mahatapas 335. Merurasmi 336. Gunakuta 337. Arhadyasas 338. Dharmakirti 339. Danaprabha 340. Vidyuddata 341. Satyakathin 342. Jivaka 343. Suvayas 344. Sadganin 345. Viniscitamati 346. Bhavantamanigandha 347. Jayanandin 348. Simharasmi 349. Vairocana 350. Yasottara 351. Sumedhas 352. Manicandra 353. Ugraprabha 354. Anihatavrata 355. Jagadpujita 356. Manigana 357. Lokottara 358. Simhahastin 359. Candra 360. Ratnarci 361. Rahuguhya 362. Gunasagara 363. Sahitarasmi 364. Prasantagati 365. Lokasundara 366. Asoka 367. Dasavasa 368. Balanandin 369. Sthamasri 370. Sthamaprapta 371. Mahasthaman 372. Gunagarbha 373. Satyacara 374. Ksemottamaraja 375. Gunasagaratisya 376. Maharasmi 377. Vidyutprabha 378. Gunavistrta 379. Ratna 380. Sriprabha 381. Maradama 382. Krtavarman 383. Simhahasta 384. Supuspa 385. Ratnottama 386. Sagara 387. Dharanidhara 388. Arthabuddhi 389. Gunagana 390. Gunagana 391. Ratnagniketu 392. Lokantara 393. Lokacandra 394. Madhurasvara 395. Brahmaketu 396. Ganimukha 397. Simhagati 398. Ugradatta 399. Dharmesvara 400. Tejasprabha

401. Maharasmi 402. Ratnayasas 403. Ganiprabhasa 404. Anantayasas 405. Amogharasmi 406. Rsideva 407. Janendra 408. Drdhasangha 409. Supaksa 410. Ketu 411. Kusumarastra 412. Dharmamati 413. Anilavegagamin 414. Sucittayasas 415. Dyutimant 416. Marutskandha 417. Gunagupta 418. Arthamati 419. Abhaya 420. Sthitamitra 421. Prabhasthitakalpa 422. Manicarana 423. Moksatejas 424. Sundaraparsva 425. Subuddhi 426. Samantatejas 427. Jnanavara 428. Brahmasthita 429. Satyaruta 430. Subuddhi 431. Baladatta 432. Simhagati 433. Puspaketu 434. Jnanakara 435. Puspadatta 436. Gunagarbha 437. Yasoratna 438. Adbhutayasas 439. Anihata 440. Abhaya 441. Suryaprabha 442. Brahmagamin 443. Vikrantadeva 444. Jnanapriya 445. Satyadeva 446. Manigarbha 447. Gunakirti 448. Jnanasri 449. Asita 450. Drdhavrata 451. Maruttejas 452. Brahmamuni 453. Sanairgamin 454. Vratatapas 455. Arciskandha 456. Mahatejas 457. Campaka 458. Tosana 459. Suganin 460. Indradhvaja 461. Mahapriya 462. Sumanapuspaprabha 463. Ganiprabha 464. Bodhyanga 465. Ojamgama 466. Suviniscitartha 467. Vrsabha 468. Subahu 469. Maharasmi 470. Asadatta 471. Punyabha 472. Ratnaruta 473. Vajrasena 474. Samrddha 475. Simhabala 476. Vimalanetra 477. Kasyapa 478. Prasannabuddhi 479. Jnanakrama 480. Ugratejas 481. Maharasmi 482. Suryaprabha 483. Vimalaprabha 484. Vibhaktatejas 485. Anuddhata 486. Madhuvaktra 487. Candraprabha 488. Dattavidyut 489. Prasantagamin 490. Aksobhya 491. Arhatkirti 492. Gunadharma 493. Laditaksetra 494. Vyuharaja 495. Abhyudgata 496. Hutarci 497. Padmasri 498. Ratnavyuha 499. Subhadra 500. Ratnottama

501. Sumedhas 502. Amitaprabha 503. Samudradatta 504. Brahmaketu 505. Somacchattra 506. Arcismant 507. Vimalaraja 508. Jnanakirti 509. Samjayin 510. Gunaprabha 511. Vighustasabda 512. Purnacandra Rajacandra 513. Padmarasmi 514. Suvrata 515. Pradiparaja 516. Vidyutketu 517. Rasmiraja 518. Jyotiska 519. Sampannakirti 520. Padmagarbha 521. Pusya 522. Carulocana 523. Anavilartha 524. Ugrasena 525. Punyatejas 526. Vikrama 527. Asangamati 528. Rahudeva 529. Jnanarasi 530. Sarathi 531. Janendrakalpa 532. Puspaketu 533. Rahula 534. Mahausadhi 535. Naksatraraja 536. Vaidyaraja 537. Punyahastin 538. Pujana 539. Vighustaraja 540. Suryarasmi 541. Dharmakosa 542. Sumati 543. Gunendrakalpa 544. Vajrasena 545. Prajnakuta 546. Susthita 547. Cirnabuddhi 548. Brahmaghosa 549. Gunottama 550. Garjitasvara 551. Abhijnaketu 552. Ketuprabha 553. Ksema 554. Brahman 555. Pungava 556. Laditanetra 557. Nagadatta 558. Satyaketu 559. Mandita 560. Adinaghosa 561. Ratnaprabha 562. Ghosadatta 563. Simha 564. Citrarasmi 565. Jnanasura 566. Padmarasi 567. Puspita 568. Vikrantabala 569. Punyarasi 570. Srestharupa 571. Jyotiska 572. Candrapradipa 573. Tejorasi 574. Bodhiraja 575. Aksaya 576. Subuddhinetra 577. Puritanga 578. Prajnarastra 579. Uttama 580. Tositatejas 581. Prajnadatta 582. Manjugosha 582 A. Natha 583. Asangakosa 584. Jyesthadatta 585. Srestha 586. Jnanavikrama 587. Arcismant 588. Indra 589. Vegadharin 590. Tisya 591. Suprabha 592. Yasodatta 593. Surupa 594. Rajan 595. Arthasiddhi 596. Simhasena 597. Vasava 598. Yasas 599. Jaya 600. Udaragarbha

601. Punyarasmi 602. Suprabha 603. Srotriya 604. Pradiparaja 605. Jnanakuta 606. Uttamadeva 607. Parthiva 608. Vimuktilabhin 609. Suvarnacuda 610. Rahubhadra 611. Durjaya 612. Muniprasanna 613. Somarasmi 614. Kancanaprabha 615. Sudatta 616. Gunendradeva 617. Dharmacchattra 618. Punyabahu 619. Asanga 620. Pranitajnana 621. Suksmabuddhi 622. Sarvatejas 623. Osadhi 624. Vimuktaketu 625. Prabhakosa 626. Jnanaraja 627. Bhisana 628. Oghaksaya 629. Asangakirti 630. Satyarasi 631. Susvara 632. Girindrakalpa 633. Dharmakuta 634. Moksatejas 635. Sobhita 636. Prasantagatra 637. Manojnavakya 638. Cirnabuddhi 639. Varuna 640. Jagatpujita 641. Simhaparsva 642. Dharmavikramin 643. Subagha 644. Aksobhyavarna 645. Tejoraja 646. Bodhana 647. Sulocana 648. Sthitarthabuddhi 649. Abhasarasmi 650. Gandhatejas 651. Samtosana 652. Amoghagamin 653. Bhasmakrodha 654. Vararupa 655. Sukrama 656. Pradanakirti 657. Suddhaprabha 658. Devasurya 659. Prajnadatta 660. Samahitatman 661. Ojastejas 662. Ksatriya 663. Bhagirathi 664. Suvarnottama 665. Vimuktacuda 666. Dharmika 667. Sthitagandha 668. Madaprahina 669. Jnanakosa 670. Brahmagamin 671. Candana 672. Asoka 673. Simharasmi 674. Keturastra 675. Padmagarbha 676. Anantatejas 677. Devarasmi 678. Prajnapuspa 679. Vidvant 680. Samrddhajnana 681. Brahmavasu 682. Ratnapani 683. Indrama 684. Anupamavadin 685. Jyesthavadin 686. Pujya 687. Tisya 688. Surya 689. Uttirnaparika 690. Jnanaprapta 691. Siddhi 692. Mayura 693. Dharmadatta 694. Hitaisin 695. Jnanin 696. Yasas 697. Rasmijala 698. Vijita 699. Vaiduryagarbha 700. Puspa

701. Devaraja 702. Sasin 703. Smrtiprabha 704. Kusalaprabha 705. Sarvavaragunaprabha 706. Ratnasri 707. Manusyacandra 708. Rahu 709. Amrtaprabha 710. Lokajyestha 711. Jyostiprabha 712. Gamanasiva 713. Jnanasagara 714. Parvatendra 715. Prasanta 716. Gunabala 717. Devesvara 718. Manjughosa 719. Suparsva 720. Sthitartha 721. Gunatejas 722. Anuttarajnanin 723. Amitasvara 724. Sukhabha 725. Sumedhas 726. Vigatamoharthacintin 727. Visisthasvaranga 728. Laditagragamin 729. Santartha 730. Adosa 731. Subhacirnabuddhi 732. Padmakosa 733. Surasmi 734. Pratibhanavarna 735. Sutirtha 736. Ganendra 737. Vigatabhaya 738. Jnanaruci 739. Pratibhanacaksus 740. Varabuddhi 741. Candra 742. Ratnabhacandra 743. Abhaya 744. Mahatejas (Mahadarsana) 745. Brahmaruta 746. Sughosa 747. Mahaprajnatirtha 748. Asamabuddhi 749. Acalaprajnabha 750. Buddhimati 751. Drumendra 752. Ghosasvara 753. Punyabala 754. Sthamasri 755. Aryapriya 756. Pratapa 757. Jyotirama 758. Dundubhimeghasvara 759. Priyacaksurvaktra 760. Sujnana 761. Samrddha 762. Gunarasi 763. Prasanna 764. Dharmadhvaja 765. Jnanaruta 766. Gagana 767. Yajnasvara 768. Jnanavihasasvara 769. Gunatejorasmi 770. Rsindra 771. Matimant 772. Pratibhanagana 773. Suyajna 774. Candranana 775. Sudarsana 776. Vimala 777. Gunasancaya 778. Ketumant 779. Punyadhvaja 780. Pratibhanarastra 781. Ratnapradatta 782. Priyacandra 782. Anunnata 783. Simhabala 784. Vasavartiraja 785. Amrtaprasanna 786. Samadhyayin 787. Aksobhya 788. Prasantamala 789. Desamudha 790. Ladita 791. Suvraktra 792. Sthitavegajnana 793. Kathendra 794. Mahatejas 795. Gambhiramati 796. Amrta 797. Dharmabala 798. Pujya 799. Puspaprabha 800. Trailokyapujya

801. Rahusuryagarbha 802. Marutpujita 803. Moksadhvaja 804. Kalyanacuda 805. Amrtaprabha 806. Vajra 807. Drdha 808. Ratnaskandha 809. Laditakrama 810. Bhanumant 811. Suddhaprabha 811. Prabhabala 812. Gunacuda 813. Anupamasri 814. Simhagati 815. Udgata 816. Puspadatta 817. Muktaprabha 818. Padma 819. Jnanapriya 820. Laditavyuha 821. Amohaviharin 822. Avrana 823. Ketudhvaja 824. Sukhacittin 825. Vimoharaja 826. Vidhijna 827. Suddhasagara 828. Ratnadhara 829. Anavanata 830. Jagattosana 831. Mayuraruta 832. Adina 833. Bhavatrsnamalaprahina 834. Caritratirtha 835. Bahudevaghusta 836. Ratnakrama 837. Padmahastin 838. Sri 839. Jitasatru 840. Samrddhayasas 841. Surastra 842. Kusumaprabha 843. Simhasvara 844. Candrodgata 845. Jinajyestha 846. Acala 847. Upakaragati 848. Punyapradiparaja 849. Svaracodaka 850. Gautama 851. Ojobala 852. Sthitabuddhirupa 853. Sucandra 854. Bodhyangapuspa 855. Siddhi 856. Prasasta 857. Balatejojnana 858. Kusalapradipa 859. Drdhavikrama 860. Devaruta 861. Prasanta 862. Suryanana 863. Moksavrata 864. Silaprabha 865. Vratasthita 866. Arajas 867. Sarodgata 868. Anjana 869. Vardhana 870. Gandhabha 871. Velamaprabha 872. Smrtindra 873. Asangadhvaja 874. Varabodhigati 875. Caranaprasanna 876. Ratnapriya 877. Dharmesvara 878. Visvadeva 879. Mahamitra 880. Sumitra 881. Prasantagamin 882. Amrtadhipa 883. Meruprabha 884. Aryastuta 885. Jyotismant 886. Diptatejas 887. Avabhasadarsin 888. Sucirnavipaka 889. Supriya 890. Vigatasoka 891. Ratnaprabhasa 892. Caritraka 893. Punyabala 894. Gunasagara 895. Caitraka 896. Manajaha 897. Maraksayamkara 898. Vasanottirnagati 899. Abhedyabuddhi 900. Udadhi

901. Sodhita 902. Ganimuktiraja 903. Priyabha 904. Bodhidhvaja 905. Jnanaratna 906. Susitala 907. Brahmaraja 908. Jnanarata 909. Rddhiketu 910. Janendrakalpa 911. Dharanisvara 912. Suryapriya 913. Rahucandra 914. Puspaprabha 915. Vaidyadhipa 916. Ojodharin 917. Punyapriya 918. Ratibala 919. Sughosa 920. Dharmesvara 921. Brahmaruta 922. Sucesta 923. Askhalitabuddhi 924. Mahapranada 925. Yasahkirti 926. Ketumant 927. Vighustatejas 928. Jagadisvara 929. Druma 930. Supranastamoha 931. Amita 932. Sucandramas 933. Anantapratibhanaketu 934. Vratanidhi 935. Pujya 936. Uttirnasoka 937. Ksemapriya 938. Jagadmati 939. Priyamgama 940. Caranabhijnata 941. Utpala 942. Puspadamasthita 943. Anantapratibhanarasmi 944. Rsiprasanna 945. Gunavirya 946. Sara 947. Marudadhipa 948. Uccaratna 949. Prasanna 950. Bhagirathi 951. Punyamati 952. Hutarci 953. Anantagunatejorasi 954. Simhavikramin 955. Acala 956. Prasanna 957. Cirnaprabha 958. Nagaruta 959. Samgiti 960. Cakradhara 961. Vasusrestha 962. Lokapriya 963. Dharmacandra 964. Anantaratikirti 965. Meghadhvaja 966. Prajnagati 967. Sugandha 968. Gaganasvara 969. Deva 970. Devaraja 971. Manivisuddha 972. Sudhana 973. Pradipa 974. Ratnasvaraghosa 975. Janendraraja 976. Rahugupta 977. Ksemamkara 978. Simhamati 979. Ratnayasas 980. Krtartha 981. Krtantadarsin 982. Bhavapuspa 983. Urna 984. Atulapratibhanaraja 985. Vibhaktajnanasvara 986. Simhadamstra 987. Laditagamin 988. Punyapradipa 989. Mangalin 990. Asokarastra 991. Maticintin 992. Matimant 993. Dharmapradipaksa 994. Sudarsana 995. Vegajaha 996. Atibalaja 997. Prajnapuspa 998. Drdhasvara 999. Sukhita 1000. Arthavadin

1001. Priyaprasanna 1002. Harivaktra 1003. Cuda 1004. Roca

Theravada

Saptatathāgata - Buddhas

Der Palikanon zählt im Buddhavamsa eine Liste von 28 Buddhas[2] auf, die von den Buddhas Dipamkara, Shakyamuni und Maitreya abgeschlossen wird.
Eine andere Liste ist : 1. Taṇhaṃkara, 2. Medhaṃkara, 3. Saraṇaṃkara, 4. Dipankara, 5. Koṇḍañña, 6. Maṃgala, 7. Sumana 8. Revata, 9. Sobhita, 10. Anomadassi, 11. Paduma, 12. Nārada, 13. Padumuttara, 14. Sumedha, 15. Sujāta, 16. Piyadassi, 17. Atthadassi, 18. Dhammadassi, 19. Siddhattha, 20. Tissa, 21. Phussa 22. Vipassi, 23. Sikhim, 24. Vessabhū, 25. Kakusandha, 26. Koṇāgamana, 27. Kassapa Buddha, 28. Gotama Buddha[3].

Nach dem Digha-Nikaya 26 des Sutta-Pitaka und dem Cakkavatti-Sutta[4] des Pali-Kanon wird Metteyya(Maitreya) erscheinen, wenn die Menschen (wieder) achtzigtausend Jahre alt werden, was sich über viele Zwischenstufen vollziehen soll.
(Leider gibt es im Tipitaka auch noch andere an der Authentizität zweifelerweckende Stellen - Beispiele sind das Verständnis von Nirvana und Anatta)

Literatur

 • Padmasambhava, Dakini Teachings—Padmasambhava's Oral Instructions to Lady Tsogyal,Boudhanath, Hong Kong & Esby: Rangjung Yeshe
 • Shelagh Vainker in Anne Farrer, Caves of the Thousand Buddhas, 1990, British Museum publications, ISBN 0-7141-1447-2
 • The complete book of buddha's lists PDF
 • Tarthang Tulku - Lineage of Diamond-Light, Dharma Pub; 1992, ISBN-10: 0898002397
 • The Fortunate Aeon (Vol 4 ): The Bhadrakalpika Sutra - How the Thousand Buddhas Become Enlightened , Dharma Publishing, 1986, ISBN-10: 0898001366
 • Lobpreis der 1000 Buddhas(nach dem Bhadrakalpika-Sutra), Susa Nientiedt, Verrückter Yogi Verlag; 2011, ISBN-10: 3940197114

Referenzen

Weblinks