Kriya Tantra

Aus Spiritwiki

Das Kriya Tantra (Sanskrit: kriyātantra; tibetisch: bya rgyud kyi theg pa; cha gyu; bya rgyud) ist nach den Sarma - Schulen die erste der drei äusseren Klassen des tibetischen Tantra (Anuttarayoga-Tantra) und die vierte 'yana' bezüglich der neun 'yanas' [1] oder neun sukzessiven Fahrzeuge (Wyl. theg pa rim pa dgu) der tibetischen Nyingma-Tradition. Es wurde im Band 1 des Gyu De Kun Tus niedergelegt.

Kriya - Tantras

Eine Sammlung von Kriya - Tantras und - Dharanis befindet sich auch im Taisho - Tipitaka (Toh):

== Kriya Tantras und Dharanis ==
 1. Toh 502 : The Sovereign Tantra, Orderly Arrangement of the Three Vows(དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད། · dam tshig gsum bkod pa'i rgyal po'i rgyud) - trisamayavyūhatantra
 2. Toh 503 : The Sūtra Describing in Full the Specific Previous Vows of the Seven Tathāgatas(དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུན་གྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པའི་མདོ། · de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa'i mdo) - saptatathāgatapūrvapraṇi­dhānaviśeṣavistārasūtra
 3. Toh 504 : The Sūtra Describing in Full the Specific Previous Vows of Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabha(བཻ་ཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པའི་མདོ། · bai DUr+ya'i 'od kyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa'i mdo) - bhagavadbhaiṣajyaguru­vaiḍūryaprabhasya pūrvapraṇidhāna­viśeṣavistāraḥ
 4. Toh 505 : The Incantation of Vaiḍūryaprabha (བཻ་ཌཱུརྱའི་འོད་གྱི་གཟུངས། · bai DUr+ya'i 'od gyi gzungs) - tathāgatavaiḍūrya­prabhanāmabalādhāna­samādhidhāraṇī
 5. Toh 505a : Bhaiṣajya mantra for dispensing medicines(སྨན་གཏོང་བའི་ཚེ་སྨན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་གཏབ་པ། · sman gtong ba'i tshe sman la sngags kyis gtab pa)
 6. Toh 506 / 885 : The Incantation of the Sovereign Practice of the Supreme Secret Found Especially in the Great Jewel Palace(ནོར་ཆེན་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོའི་གཟུངས། · nor chen rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po'i gzungs) - mahāmaṇivipula­vimānasupratiṣṭhitaguhya­paramarahasyakalparāja­dhāraṇī
 7. Toh 507/ 883 : The Incantation of the Secret Relics (གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་གཟུངས། · gsang ba ring bsrel gyi gzungs) - sarvatathāgatādhiṣṭhānahṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇīsūtra
 8. Toh 508 : Incantation of the Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening(བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས། · byang chub snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs) - bodhimaṇḍasyālaṃkāralakṣadhāraṇī
 9. Toh 509/ 920 : Incantation of the Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening(བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས། · byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs) - bodhigarbhālaṃkāralakṣadhāraṇī
 10. Toh 510/ 982 : The Incantation of the Pure Stainless Light(འོད་ཟེར་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་གཟུངས། · 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i gzungs) - raśmivimalaviśuddhaprabhādhāraṇī
 11. Toh 511/ 273/ 853 : The Sūtra of the Twelve Buddhas(སངས་རྒྱས་བཅུ་གཉིས་པའི་མདོ། · sangs rgyas bcu gnyis pa'i mdo) - dvādaśabuddhakasūtra
 12. Toh 512 : The Sūtra of the Seven Buddhas(སངས་རྒྱས་བདུན་པའི་མདོ། · sangs rgyas bdun pa'i mdo) - saptabuddhakasūtra
 13. Toh 513 / 856 : The Incantation That Has the Attributes of All Buddhas(སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པའི་གཟུངས། · sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa'i gzungs) - sarvabuddhāṅgavatī dhāraṇī
 14. Toh 514/ 854 : The Incantation, the Essence of the Buddhas — a Dharma Discourse(སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། · sangs rgyas kyi snying po'i gzungs kyi chos kyi rnam grangs) - buddhahṛdayadhāraṇīdharmaparyāya
 15. Toh 515/ 855 : The Incantation, the Essence of the Buddhas(སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · sangs rgyas kyi snying po'i gzungs) - buddhahṛdayadhāraṇī
 16. Toh 516/ 886 : The Incantation, the Heap of Flowers(མེ་ཏོག་བརྩེགས་པའི་གཟུངས། · me tog brtsegs pa'i gzungs) - puṣpakūṭadhāraṇī
 17. Toh 517/ 871 : The Incantation, the Stainless(དྲི་མེད་གཟུངས། · dri med gzungs) - vimaladhāraṇī
 18. Toh 518/ 857 : The Incantation, the Sandalwood Branch(ཙནྡན་གྱི་ཡན་ལག་གི་གཟུངས། · tsan+dan gyi yan lag gi gzungs) - candanāṅgadhāraṇī
 19. Toh 519/ 979 :The Incantation, the Essence of Dependent Arising(རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་ཆོ་གའི་གཟུངས། · rten 'brel snying po'i cho ga'i gzungs) - pratītyasamutpāda­hṛdayavidhidhāraṇī
 20. Toh 520/ 212/ 980 : The Sūtra on Dependent Arising(རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་མདོ། · rten cing ʼbrel bar ʼbyung baʼi mdo) - Pratītya­samutpāda­sūtra
 21. Toh 521/ 981 : The Essence of Dependent Arising(རྟེན་འབྲེལ་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོ། · rten 'brel 'byung ba'i snying po)- pratītyasamutpādahṛdaya
 22. Toh 522/ 848 : The Dhāraṇi of the Torch of Gnosis(ཡེ་ཤེས་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས། · ye shes ta la la'i gzungs)jñānolkadhāraṇī
 23. Toh 523 / 887 : The Incantation, Lord of the Earth (སའི་དབང་པོའི་གཟུངས། · sa'i dbang po'i zungs) - mahāmahīndradhāraṇī
 24. Toh 524 / 977 : The Incantation, the Doubtless (གདོན་མི་ཟ་བའི་གཟུངས། · gdon mi za ba'i gzungs)
 25. Toh 525/ 140/ 914 : The Incantation for Achieving the Boundless Gate(སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས། · sgo mtha' yas pa sgrub pa'i gzungs) - anantamukhasādhakadhāraṇī
 26. Toh 526/ 141/ 916 : The Incantation of the Six Gates (སྒོ་དྲུག་པའི་གཟུངས། · sgo drug pa'i gzungs) - ṣaṇmukhadhāraṇī
 27. Toh 527 / 114 : The King of the Array of All Dharma Qualities (ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ། · chos thams cad kyi yon tan bkod pa'i rgyal po) - Sarva­dharma­guṇa­vyūha­rāja
 28. Toh 528 / 858 : The Incantation, the Supreme Lamp (སྒྲོན་མ་མཆོག་གི་གཟུངས། · sgron ma mchog gi gzungs) - agrapradīpadhāraṇīvidyā
 29. Toh 529 / 888 : The Great Incantation (གཟུངས་ཆེན་པོ། · gzungs chen po) - mahādhāraṇī
 30. Toh 530 / 22 : The Perfection of Wisdom in a Few Syllables (ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་ཉུང་ངུ། · sher phyin yi ge nyung ngu) - svalpākṣaraprajñāpāramitā
 31. Toh 531 / 21 : The Essence of the Perfection of Wisdom (Das Herz - Sutra, ཤེས་རབ་སྙིང་པོ། · shes rab snying po) - prajñāpāramitāhṛdaya
 32. Toh 532 / 873 : The One Hundred and Eight Names of Lord Buddha along with the Incantation (སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས། · sangs rgyas kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas) - buddhabhagavadaṣṭaśatanāmadhāraṇī
 33. Toh 533 / 860 : The Incantation, the Essence of Śākyamuni(ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · shAkya thub pa'i snying po'i gzungs)
 34. Toh 534 / 861 : The Incantation, the Essence of Vairocana (རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · rnam par snang mdzad kyi snying po'i gzungs)
 35. Toh 535/ 868 : Recollecting the Names of Candraprabha (ཟླ་འོད་ཀྱི་མཚན་རྗེས་དྲན། · zla 'od kyi mtshan rjes dran)
 36. Toh 536 / 869 : Recollecting the Common Essence of the Tathāgatas (དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་དྲན། · de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes dran)
 37. Toh 537/ 870 : Recollecting the Names of Buddha Śikhin (རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་མཚན་རྗེས་དྲན། · rin chen gtsug tor can gyi mtshan rjes dran)
 38. Toh 538 : The Incantation, the Cloud of Offerings (མཆོད་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས། · mchod sprin gyi gzungs) - pūjameghadhāraṇī
 39. Toh 538a / 774/ 1074 : The Incantation of the Polished Jewel (རིན་པོ་ཆེ་བརྡར་བའི་གཟུངས། · rin po che brdar ba'i gzungs)
 40. Toh 539 / 866 : The Incantation of Padmanetra (པདྨའི་སྤྱན་གྱི་གཟུངས། · pad+ma'i spyan gyi gzungs)
 41. Toh 540 / 1078 : The Incantation of Surūpa (སུ་རཱུ་པའི་གཟུངས། · su rU pa'i gzungs) - surūpadhāraṇī
 42. Toh 541 / 931 : The Incantation for Deliverance from the Eight Types of Fear (འཇིགས་བརྒྱད་སྒྲོལ་བའི་གཟུངས། · 'jigs brgyad sgrol ba'i gzungs) - aṣṭamahābhayatārānī dhāraṇī
 43. Toh 542 / 872 : The Incantation known as "Distinctive" (ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གཟུངས། · khyad par can gyi gzungs) - viśeṣavatī dhāraṇī
 44. Toh 543 : The Root Tantra of Mañjuśrī (འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད། · 'jam dpal rtsa rgyud) - mañjuśrīmūlatantra
 45. Toh 544 : The Tantra of Siddhaikavīra (དཔའ་བོ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུད། · dpa’ bo gcig pu grub pa’i rgyud) - Siddhaika­vīra­tantram
 46. Toh 545 / 892 : The Incantation, That Which Was Spoken by Mañjuśrī Himself (འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa'i gzungs) - mañjuśrīsvākhyātadhāraṇī
 47. Toh 546 / 893 : The Incantation, The Curse of Mañjuśrī (འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyis dmod btsugs pa'i gzungs)
 48. Toh 547 : The Incantation, The Promise of Mañjuśrī (འཇམ་དཔལ་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal dam bcas pa'i gzungs)
 49. Toh 548/ 894 : The Names of Mañjuśrī (འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན། · 'jam dpal gyi mtshan)
 50. Toh 549 7/ 895 : The Incantation, Mañjuśrī’s Increasing of Insight and Intelligence (འཇམ་དཔལ་གྱི་ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་བའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyi shes rab blo 'phel ba'i gzungs) - mañjuśrībhaṭṭāraka­prājñābuddhivardhanadhāraṇī
 51. Toh 550/ 896 :The Way of the Single Letter Mantra of Mañjuśrī (འཇམ་དཔལ་གྱི་སྔགས་ཡི་གེ་འབྲུ་གཅིག་པའི་ཆོ་ག་ · 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga)
 52. Toh 551 : In Praise of the Acuity of Mañjuśrī (འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་ལ་བསྟོད་པ། · 'jam dpal rnon po la bstod pa)
 53. Toh 552 : The Eight Maidens’ Praise of Mañjuśrī (བུ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟོད་པ། · bu mo brgyad kyis bstod pa)
 54. Toh 553 / 25 : The Hundred and Eight Names of the Perfection of Wisdom (ཤེར་ཕྱིན་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ · sher phyin mtshan brgya rtsa brgyad) - paprajñāpāramitānāmāṣṭaśataka
 55. Toh 554 / 19 : The Perfection of Wisdom for Kauśika (ཤེར་ཕྱིན་ཀཽ་ཤི་ཀ། · ཤེར་ཕྱིན་ཀཽ་ཤི་ཀ། · sher phyin kau shi ka) - kauśikaprajñāpāramitā
 56. Toh 555 : The Sūtra, The Supremely Victorious Golden Light (གསེར་འོད་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མདོ། · gser 'od mchog tu rnam par rgyal ba'i mdo)
 57. Toh 556 : The Sovereign Lord of Sūtras, The Golden Light (གསེར་འོད་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོའི་མདོ། · gser 'od mdo sde'i dbang po'i rgyal po'i mdo) - suvarṇaprabhāsottamasūtrendrarāja
 58. Toh 557 : The Sovereign Lord of Sūtras, The Sublime Golden Light (གསེར་འོད་དམ་པ་མདོ་སྡེའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོའི་མདོ། · gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po'i mdo) - suvarṇaprabhāsottama­sūtrendrarājasūtra
 59. Toh 558 : Destroyer of the Great Trichiliocosm (སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ། · stong chen mo rab tu ’joms pa) - Mahā­sāhasra­pramardanī
 60. Toh 559 : The Great Peahen, Queen of Incantations (རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ། · rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo) - mahāmāyūrīvidyārājñi
 61. Toh 560 : The Essence of the Peahen, Queen of Spells (རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱའི་ཡང་སྙིང། · rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying) - māyūrīvidyāgarbha
 62. Toh 561 : The Great Amulet, Queen of Incantations (རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སོ་སོ་འབྲང་བ་ཆེན་མོ། · rig pa'i rgyal mo so so 'brang ba chen mo) - mahāpratisarāvidyārajñi
 63. Toh 562 : The Sūtra of Great Cool Grove (བསིལ་བའི་ཚལ་གྱི་མདོ། · bsil ba'i tshal gyi mdo) - mahāśitavatī
 64. Toh 563 : Upholding the Great Secret Mantra (གསང་སྔགས་ཆེན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ། · gsang sngags chen po rjes su ’dzin pa) - Mahā­mantrānudhāraṇi
 65. Toh 564/ 988 : The Incantation of Mārīcī (འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་གཟུངས། · 'od zer can gyi gzungs) - mārīcīdhāraṇī
 66. Toh 565 : The Sovereign Practices Extracted from the Tantra of Māyāmārīcī (སྒྱུ་མའི་འོད་ཟེར་ཅན་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ། · sgyu ma'i 'od zer can 'byung ba'i rgyud las phyung ba'i rtog pa'i rgyal po) - māyāmārīcījātatantrād uddhṛtaḥ kalparājāḥ
 67. Toh 566 : The Seven Hundred Practices of Mārīcī from the Tantras (རྒྱུད་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པ། · rgyud 'od zer can gyi rtog pa brgya phrag bdun pa)
 68. Toh 567/ 1003 : Jayavatī, the Great Queen of Spells (རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན། · rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can) - jayavatīmahāvidyārājñī
 69. Toh 568/ 1004 : The Incantation of Jayavatī (རྒྱལ་བ་ཅན་གྱི་གཟུངས། · rgyal ba can gyi gzungs) - jayavatīdhāraṇī
 70. Toh 569/ 859 : The Incantation of Abhiṣecanī (དབང་བསྐུར་བའི་གཟུངས། · dbang bskur ba'i gzungs) - abhiṣecanīdhāraṇī
 71. Toh 570/ 991 : The Incantation of Hiraṇyavatī (དབྱིག་ལྡན་གྱི་གཟུངས། · dbyig ldan gyi gzungs) - hiraṇyavatīdhāraṇī
 72. Toh 571/ 990 : The Spell of Jāṅgulī (དུག་སེལ་བའི་རིག་སྔགས། · dug sel ba'i rig sngags) - jāṅgulīvidyā
 73. Toh 572/ 993 : The Queen of Spells, Aṅgulī (སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ། · sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo) - aṅgulīvidyārājñī
 74. Toh 573/ 996 : The Incantation of the Mother of All Dharmas (ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · chos thams cad kyi yum gyi gzungs) - sarvadharmamātṛkādhāraṇī
 75. Toh 574/ 922 : The Incantation of Cūḍāmaṇi (གཙུག་གི་ནོར་བུའི་གཟུངས། · gtsug gi nor bu'i gzungs) - cūḍāmaṇidhāraṇī
 76. Toh 575/ 917 : The Six Syllable Spell (ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས། · yi ge drug pa'i rig sngags) - ṣaḍakṣaravidyā
 77. Toh 576/ 932 : The Incantation of the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines (ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag brgya pa'i gzungs)
 78. Toh 577/ 933 : The Incantation of the Perfection of Wisdom in Twenty-five Thousand Lines (ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs)
 79. Toh 578 / 934 : Incantation of the Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines (བརྒྱད་སྟོང་པའི་གཟུངས། · brgyad stong pa'i gzungs)
 80. Toh 579 / 935 : The Incantation, The Essence of the Six Perfections (ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་གཟུངས། · phar phyin drug gi gzungs)
 81. Toh 580 / 936 : The Incantation that Captures the Six Perfections (ཕྱིན་དྲུག་བཟུང་བའི་གཟུངས། · phyin drug bzung ba'i gzungs)
 82. Toh 581/ 937 : The Incantation that Gains the Ten Perfections (ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ཐོབ་པའི་གཟུངས། · phar phyin bcu thob pa'i gzungs)
 83. Toh 582 / 938 : The Incantation of the Four Immeasurables (ཚད་མེད་བཞིའི་གཟུངས། · tshad med bzhi'i gzungs)
 84. Toh 583/ 939 : The Incantation that Captures the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand Lines (ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་བཟུང་བའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag brgya pa bzung ba'i gzungs)
 85. Toh 584/ 940 : The Incantation that Captures the Avataṃsaka (ཕལ་པོ་ཆེ་བཟུང་བའི་གཟུངས། · phal po che bzung ba'i gzungs)
 86. Toh 585 / 941 : Essence of the Gaṇḍavyūha (སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ། · sdong po bkod pa'i snying po)
 87. Toh 586 / 942 : The Incantation that Captures the Samādhirājasūtra (ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་བཟུང་བའི་གཟུངས། · ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bzung ba'i gzungs)
 88. Toh 587/ 943 : Essence of the Great Peahen (རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་སྙིང་པོ། · rma bya chen mo'i snying po)
 89. Toh 588 / 944 : The Incantation that Captures the Great Amulet (སོ་སོར་འབྲང་ཆེན་བཟུང་བའི་གཟུངས། · so sor 'brang chen bzung ba'i gzungs)
 90. Toh 589/ 945 : The Incantation of the Descent to Laṅkā Sūtra (ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོའི་གཟུངས། · lang kar gshegs pa'i mdo'i gzungs)
 91. Toh 590 / 985 : The Invincible Spell of Uṣṇīṣasitātapatrā (གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་བཟློག་པའི་རིག་སྔགས། · gtsug tor gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa'i rig sngags) - uṣṇīṣasitātapatrāparājita­pratyaṅgirā­mahāvidyārājñī
 92. Toh 591 : The Incantation of the Supremely Accomplished Great Sitātapatrā Apārajitā (གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་བཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa phyir bzlog pa chen mo mchog tu grub pa'i gzungs) - tathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrāparājita­mahāpratyaṅgirāparama­siddhānāmadhāraṇī
 93. Toh 592 / 986 : The Incantation of Sitātapatrā Aparājitā (གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་གཟུངས། · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa'i gzungs) - uṣṇīṣasitātapatrāparājitādhāraṇī
 94. Toh 593 : The Incantation of Sitātapatrā Aparājitā (གདུགས་དཀར་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་གཟུངས། · gdugs dkar gzhan gyis mi thub pa'i gzungs) - uṣṇīṣasitātapatrāparājitādhāraṇī
 95. Toh 594 : The Incantation and Practice of Uṣṇīṣavijayā (གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟུངས་རྟོག་ · gtsug tor rnam rgyal gyi gzungs rtog) - uṣṇīṣavijayādhāraṇī kalpasahitā
 96. Toh 595 : The Incantation and Practice of Uṣṇīṣavijayā (གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟུངས་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ། · gtsug tor rnam rgyal gyi gzungs rtog pa dang bcas pa) - uṣṇīṣavijayādhāraṇī kalpasahitā
 97. Toh 596 : The Incantation and Practice of Uṣṇīṣavijayā (གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟུངས་རྟོག་པ། · gtsug tor rnam rgyal gyi gzungs rtog pa) - uṣṇīṣavijayādhāraṇī kalpasahitā
 98. Toh 597 / 984 :The Incantation of Uṣṇīṣavijayā (གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཟུངས། · gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs/sarva­durgatipariśodhany) - uṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī
 99. Toh 598 : The Practice of the Incantation of Uṣṇīṣavijayā (གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་ཀྱི་རྟོག་པ། · gtsug tor rnam rgyal ma'i gzungs kyi rtog pa) - uṣṇīṣavijayādhāraṇīkalpa
 100. Toh 599/ 983 :The Incantation of Vimaloṣṇīṣa(གཙུག་ཏོར་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུངས། · gtsug tor dri ma med pa'i gzungs) - uṣṇīṣaprabhāsasarva­tathāgatahṛdaya­samayavilokitadhāraṇī
 101. Toh 600 / 962 : The Incantation of Uṣṇīṣājvālā (གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གཟུངས། · gtsug tor 'bar ba'i gzungs)
 102. Toh 601/ 884 :The Incantation of the Reliquary (མཆོད་རྟེན་གྱི་གཟུངས། · mchod rten gyi gzungs) - sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaityadhāraṇī
 103. Toh 602/ 921 : The Incantation that Makes Erecting One Reliquary Like Erecting Ten Million ( མཆོད་རྟེན་གཅིག་བཏབ་ན་བྱེ་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས། · mchod rten gcig btab na bye ba btab par 'gyur ba'i gzungs)
 104. Toh 603 / 913 : The Incantation of the Apex of Compassion (སྙིང་རྗེའི་མཆོག་གི་གཟུངས། · snying rje'i mchog gi gzungs) - karuṇāgradhāraṇī
 105. Toh 604 : The Secret Tantra of the Wrathful Conqueror (ཁྲོ་བོ་རྣམ་རྒྱལ་གསང་བའི་རྒྱུད། · khro bo rnam rgyal gsang ba'i rgyud) - krodhavijayakalpaguhyatantra
 106. Toh 605/ 956 : The Incantation of Vajrabhairava (འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · 'jigs byed kyi gzungs) - vajrabhairavadhāraṇī
 107. Toh 606/ 958 : The Incantation of Mahādaṇḍa (བེ་ཅོན་གཟུངས། · be con gzungs) - mahādaṇḍadhāraṇī
 108. Toh 607 / 929 : The Jeweled Rosary, The Unconquerable (གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲེང་བ། · gzhan gyis mi thub pa rin po che'i 'phreng ba) - ratnamālāparājita
 109. Toh 608/ 926 . The Incantation that Purifies All Hindrances (བར་གཅོད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · bar gcod rnam par sbyong ba'i gzungs) - sarvāntarāyikaviśodhanī dhāraṇī
 110. Toh 609/ 925 : The Incantation that Confers Fearlessness (མི་འཇིགས་པ་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པའི་གཟུངས། · mi 'jigs pa rab tu sbyin pa'i gzungs) - sarvābhayapradā dhāraṇī
 111. Toh 610 / 927 : The King of Spells of Dramiḍa (འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། · 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po) - āryadramiḍāvidyārāja
 112. Toh 611/ 143/ 918 : The Two Stanza Incantation (ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་གཟུངས། · tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs) - gāthādvayadhāraṇī
 113. Toh 612 / 923 : The Incantation, The Arm Bracelet Atop the Standard (རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་གྱི་གཟུངས། · rgyal mtshan rtse mo'i dpung rgyan gyi gzungs) - dhvajāgrakeyūradhāraṇī
 114. Toh 613 / 989 :The Incantation of the Goddess Cundā (ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མའི་གཟུངས། · lha mo skul byed ma'i gzungs) - cundadevīdhāraṇī
 115. Toh 614 / 915 : The Incantation, The Excellent Method (སྒོ་བཟང་པོའི་གཟུངས། · sgo bzang po'i gzungs) - sumukhadhāraṇī
 116. Toh 615/ 976 : The Incantation, Reliance upon Many Sons (བུ་མང་པོ་རྟོན་པའི་གཟུངས། · bu mang po rton pa'i gzungs) bahuputrapratisaraṇadhāraṇī
 117. Toh 616 / 1083 : The Incantation, Seven Zombies (རོ་ལངས་བདུན་པའི་གཟུངས། · ro langs bdun pa'i gzungs) - saptavetālakadhāraṇī / saptavetāḍakadhāraṇī
 118. Toh 617/ 313 / 974 : The Sūtra of the Good Night (མཚན་མོ་བཟང་པོའི་མདོ། · mtshan mo bzang po'i mdo9 - bhadrakarātrīsūtra
 119. Toh 618/ 967 . The Sūtra of Taking Back Vitality (མདངས་འཕྲོག་པའི་མདོ། · mdangs 'phrog pa'i mdo) - ojaḥpratyañjanasūtra
 120. Toh 619/ 1008 : The Spell for Cleansing the Eyes 8མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་རིག་སྔགས། · mig rnam par sbyong ba'i rig sngags) - cakṣurviśodhanavidyāmantra
 121. Toh 620 / 1018 : The Sūtra for Assuaging Eye Disease (མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ། · mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo) - akṣirogapraśamanasūtra
 122. Toh 621/ 1020 : The Sūtra for Assuaging Hemorrhoids (གཞང་འབྲུམ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ། · gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo) - arśapraśamanasūtra
 123. Toh 622 / 1014 : The Incantation for Assuaging All Illnesses (ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · nad thams cad rab tu zhi byed gzungs) - sarvarogapraśamanī dhāraṇī
 124. Toh 623 / 1015 : The Incantation for Assuaging All Illnesses (ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · nad thams cad rab tu zhi byed kyi gzungs) - sarvarogapraśamanī dhāraṇī
 125. Toh 624 / 1017 : The Incantation for Assuaging Epidemic Fevers (རིམས་ནད་ཞི་བའི་གཟུངས། · rims nad zhi ba'i gzungs)
 126. Toh 625 / 1016 : The Incantation for Assuaging Epidemic Fevers (རིམས་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · rims nad rab tu zhi byed kyi gzungs) - jvarapraśamanī dhāraṇī
 127. Toh 626 / 1019 : The Incantation for Assuaging Smallpox (འབྲུམ་ནད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས། · 'brum nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs)
 128. Toh 627 / 1052 : Not Taking Back Vitality (མདངས་ཕྱིར་མི་འཕྲོག་པ། · mdangs phyir mi 'phrog pa)
 129. Toh 628 / 312 / 1093 : The Mahāsūtra, Entering the City of Vaiśālī (ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ཆེན་པོ། · yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po) - vaiśālīpraveśamahāsūtra
 130. Toh 629 / 961 : The Incantation for Triumphing Over Bandits (མི་རྒོད་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས། · mi rgod rnam par 'joms pa'i gzungs) - cauravidhvaṃsanī dhāraṇī
 131. Toh 630/ 1010 : The Incantation for Eliminating All Hindrances (བར་གཅོད་སེལ་བའི་གཟུངས་སྔགས། · bar gcod sel ba'i gzungs sngags) - sarvāntarāyikasaṃgrāsa­dhāraṇīmantra
 132. Toh 631/ 963 : The Incantation of Acala (མི་གཡོ་བའི་གཟུངས། · mi g.yo ba'i gzungs) - acaladhāraṇī
 133. Toh 632 : The Shorter Tantra for the Practice of the King of Vajra Wrath (རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོའི་རྟོག་པ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད། · rdo rje khro bo'i rgyal po'i rtog pa bsdus pa'i rgyud) - vajrakrodharājakalpalaghutantra
 134. Toh 633 / 924 : The Incantation Known as “Golden” (གསེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། · gser can zhes bya ba'i gzungs) - kāñcanavatī dhāraṇī
 135. Toh 634 / 874 : The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags) - avalokiteśvarāṣṭottaraśataka­nāma dhāraṇīmantrasahitam
 136. Toh 635/ 875 : The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Maitreya (བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags) - maitreyanāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam
 137. Toh 636/ 876 : The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Khagarbha [The bodhisattva Khagarbha = kāśagarbha](ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags) - khagarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 138. Toh 637 / 877 : The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Samantabhadra (ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags) - samantabhadrāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 139. Toh 638/ 878 : The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Vajrapāṇi (ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · phyag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags) - vajrapāṇyaṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 140. Toh 639/ 879 : The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Youthful Mañjuśrī (འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · 'jam dpal gzhon nur gyur pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags) - mañjuśrīkumāra­bhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 141. Toh 640 / 880 : The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Sarvanīvaraṇaviṣkambhin (སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · sgrib pa rnam sel gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags) - sarvanīvaraṇaviṣkambhi­nāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam
 142. Toh 641 / 881 : The Incantation of the One Hundred and Eight Names of Kṣitigarbha (སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags) - kṣitigarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 143. Toh 642 : The Hundred and Eight Names of Mañjuśrī (འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · 'jam dpal gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa) - mañjuśrīnāmāṣṭaśatakam
 144. Toh 643/ 890 : The Incantation of the Promise Made by Maitreya (བྱམས་པས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · byams pas dam bcas pa'i gzungs) - maitreyapratijñādhāraṇī
 145. Toh 644 / 882 : The Sūtra of the Eight Maṇḍalas (དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་པའི་མདོ། · dkyil 'khor brgyad pa'i mdo) - aṣṭamaṇḍalakasūtra
 146. Toh 645 . The Incantation, The Production of Amrita(བདུད་རྩི་འབྱུང་བའི་གཟུངས། · bdud rtsi 'byung ba'i gzungs) - amṛtabhavadhāraṇī
 147. Toh 646/ 1080 : The Incantation for Protection from the Blazing Flames Coming From the Mouths of Ghosts (ཡི་དགས་ཁ་ནས་མེ་འབར་སྐྱབས་པའི་གཟུངས། · yi dags kha nas me 'bar skyabs pa'i gzungs)
 148. Toh 647 / 1079 : The Oblation Ritual which Comforts the Female Ghosts whose Mouths are Aflame (ཡི་དགས་ཁ་འབར་དབུགས་དབྱུང་གཏོར་ཆོག་ · yi dags kha 'bar dbugs dbyung gtor chog)
 149. Toh 648 / 1081 : The Incantation for Overcoming Hindrances (འཇུར་འགེགས་གྱི་གཟུངས། · 'jur 'gegs gyi gzungs)
 150. Toh 649 / 1077 : Essence of Meteoric Gnosis (ཡེ་ཤེས་སྐར་མདའི་སྙིང་པོ། · ye shes skar mda'i snying po)
 151. Toh 650 / 1039 : The Incantation for Developing Insight (ཤེས་རབ་སྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab skyed pa'i gzungs) - prajñāvardhanī dhāraṇī
 152. Toh 651/ 1040 : The Incantation for Retaining What One Hears (ཐོས་འཛིན་གཟུངས། · thos 'dzin gzungs)
 153. Toh 652/ 863 : The Incantation of the Bodhisattva Supreme Conqueror (རྒྱལ་བའི་བླ་མའི་གཟུངས། · rgyal ba'i bla ma'i gzungs)
 154. Toh 653/ 1062 : The Mahāsūtra, the Sūtra of the Great Assembly (མདོ་ཆེན་པོ་འདུས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། · mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo) - mahāsamājasūtramahāsūtra
 155. Toh 654/ 975 : The Incantation of the Ocean of Dharma (ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་གཟུངས། · chos kyi rgya mtsho'i gzungs) - dharmasāgaradhāraṇī
 156. Toh 655/ 959 : The Incantation which Removes Hindrances (བགེགས་སེལ་བའི་གཟུངས། · bgegs sel ba'i gzungs) - vighnavināyakadhāraṇī
 157. Toh 656/ 1061 : The Mahāsūtra, the Āṭānāṭīya Sūtra (མདོ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་མཐུན་པའི་མདོ། · mdo chen kun tu rgyu dang, kun tu rgyu ma yin pa dang mthun pa'i mdo) - āṭānāṭīyasūtramahāsūtra
 158. Toh 657/ 235/ 1063 : The Great Cloud (སྤྲིན་ཆེན་པོ། · sprin chen po) - mahāmegha
 159. Toh 658/ 234/ 1064 : The Essence of All the Nāgas, The Great Cloud Chapter on the Maṇḍala of Wind ( སྤྲིན་ཆེན་པོ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལེའུ་ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་མདོ། · sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po'i mdo) - mahāmeghavāyumaṇḍala­parivarta­sarvanāgahṛdayasūtra
 160. Toh 659/ 1065 : The Incantation, The Questions of the Nāga King Tejasvin ( ཀླུ་རྒྱལ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པའི་གཟུངས། · klu rgyal gzi can gyis zhus pa'i gzungs) - tejasvināgarājaparipṛcchādhāraṇī
 161. Toh 660 / 997 : The Incantation, The Mother of the Demons (གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · gza' rnams kyi yum gyi gzungs) - grahamātṛkādhāraṇī
 162. Toh 661/ 998 : The Incantation, The Mother of the Demons (གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · gza' rnams kyi yum gyi gzungs) - grahamātṛkādhāraṇī
 163. Toh 662/ 1007 : The Incantation of Vasudhārā (ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས། · nor rgyun ma'i gzungs) - vasudhārādhāraṇī
 164. Toh 663 : The Practice of Vasudhārā (ནོར་རྒྱུན་མའི་རྟོག་པ། · nor rgyun ma'i rtog pa)
 165. Toh 664 : The Practice of the Incantation of Vasudhārā (ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས་ཀྱི་རྟོག་པ། · nor rgyun ma'i gzungs kyi rtog pa)
 166. Toh 665 / 1084 : The Essence of Gaṇapati (ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་སྙིང་པོ། · tshogs kyi bdag po'i snying po) - gaṇapatihṛdaya
 167. Toh 666 : The Tantra of Gaṇapati (ཚོགས་བདག་ཀྱི་རྒྱུད། · tshogs bdag kyi rgyud) - mahāgaṇapatitantra
 168. Toh 667 : The Tantra of Mahākāla (ནག་པོ་ཆེན་པའི་རྒྱུད། · nag po chen pa'i rgyud) - mahākālatantra
 169. Toh 668/ 1085 : The Incantation of Mahākāla (མགོན་པོ་ནག་པོའི་གཟུངས། · mgon po nag po'i gzungs) - mahākāladhāraṇī
 170. Toh 669/ 1086 : The Incantation of Mahākāla, Deliverance from All Epidemic Fevers (ནག་པོ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་རིམས་ནད་ལས་ཐར་བྱེད། · nag po chen po'i gzungs rims nad las thar byed)
 171. Toh 670/ 1087 : Incantation of Mahākālī (ནག་མོ་ཆེན་མོའི་གཟུངས། · nag mo chen mo'i gzungs) - mahākālīdhāraṇī
 172. Toh 671 : The Sovereign Tantra, In Praise of the Goddess Kālī (ལྷ་མོ་ནག་མོའི་བསྟོད་པ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད། · lha mo nag mo'i bstod pa rgyal po'i rgyud) - kālīpraśaṃsārājatantra
 173. Toh 672 / 1088 : The Hundred and Eight Names of the Goddess Kālī (ལྷ་མོ་ནག་མོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa) - kālīnāmāṣṭaśatakam
 174. Toh 673 / 1089 : The Praise by Indra (བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསྟོད་པ། · brgya byin gyis bstod pa)
 175. Toh 673a : The Essence of Amitāyus (ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྙིང་པོ། · tshe dpag med kyi snying po)
 176. Toh 674 / 849 : The Sūtra of Immeasurable Life and Gnosis (ཚེ་མདོ། · tshe mdo) - aparimitāyurjñānasūtra
 177. Toh 675 :The Sūtra of Immeasurable Life and Gnosis (ཚེ་མདོ། · tshe mdo) - aparimitāyurjñānasūtra
 178. Toh 676 / 850 : The Incantation, The Essence of Immeasurable Life and Gnosis (ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po'i gzungs) - aparimitāyurjñānahṛdayadhāraṇī
 179. Toh 677 / 864 : The Incantation of Amitābha (སྣང་མཐའི་གཟུངས་སྔགས། · snang mtha'i gzungs sngags) - amitābhadhāraṇīmantra
 180. Toh 678/ 867 : Calling Amitābha to Mind (སྣང་མཐའ་རྗེས་སུ་དྲན་པ། · snang mtha' rjes su dran pa)
 181. Toh 679/ 851 : The Incantation, Immeasurable Praise of Good Qualities (ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གཟུངས། · yon tan bsngags pa dpag tu med pa'i gzungs) - aparimitaguṇānuśaṃsādhāraṇī
 182. Toh 680 / 889 : Essence of Sukhāvatī (བདེ་ལྡན་གྱི་སྙིང་པོ། · bde ldan gyi snying po)
 183. Toh 681 : The Web of Lotuses, the Root Tantra of Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྩ་རྒྱུད་པདྨ་དྲ་བ། · spyan ras gzigs kyi rtsa rgyud pad+ma dra ba) - avalokiteśvarapadmajāla­mūlatantrarāja
 184. Toh 682/ 901 : The Sūtra, The Essence of Amoghapāśa (དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ། · don yod zhags pa'i snying po'i mdo) - amoghapāśahṛdayasūtra
 185. Toh 683 : The Incantation, The Essence of Amoghapāśa (དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · don yod zhags pa'i snying po'i gzungs) - amoghapāśahṛdayadhāraṇī
 186. Toh 684 : The Incantation, The Questions of Nārāyaṇa (སྲེད་མེད་ཀྱི་བུས་ཞུས་པའི་གཟུངས། · sred med kyi bus zhus pa'i gzungs) - nārāyaṇaparipṛcchādhāraṇī
 187. Toh 685 . The Incantation of Nāgadatta, The Essence of the Nāgas (ཀླུ་བྱིན་པའི་གཟུངས་ཀླུའི་སྙིང་པོ། · klu byin pa'i gzungs klu'i snying po) - nāgadattadhāraṇīnāgahṛdaya
 188. Toh 686 :The King of Detailed Procedures for Amoghapāśa (དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ། · don yod zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po) - amoghapāśakalpa
 189. Toh 687 / 903 : The Incantation, Fulfilling the Six Perfections of Amoghapāśa (དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཟུངས། · don yod zhags pa'i phar phyin drug yongs rdzogs kyi gzungs) - amoghapāśa­pāramitāṣaṭparipūraka­dhāraṇī
 190. Toh 688/ 902 :Incantation of the Ten Grounds (ས་བཅུ་པའི་གཟུངས། · sa bcu pa'i gzungs) - daśabhūmidhāraṇī
 191. Toh 689 : Procedures for the King of Practices of Amoghapāśa (དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཆོ་ག་ · don yod zhags pa'i rtog pa'i rgyal po'i cho) - gaamoghapāśakalparājavidhināma
 192. Toh 690 :Detailed Procedures for the Thousand-Armed, Thousand-Eyed Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ལག་སྟོང་མིག་སྟོང་གི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོ། · spyan ras gzigs lag stong mig stong gi cho ga zhib mo)
 193. Toh 691 / 897 : The Incantation of the Thousand-Armed, Thousand-Eyed Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གཟུངས། · spyan ras gzigs phyag stong spyan stong gzungs)
 194. Toh 692 / 898 : The Incantation, The Wish-Fulfilling Wheel of Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs yid bzhin 'khor lo'i gzungs)
 195. Toh 693/ 899 : The Incantation of the Eleven Faced Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs zhal bcu gcig pa'i gzungs) - avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇī
 196. Toh 694 : The Incantation, The Essence of the Spell of Eleven-Faced Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་རིགས་སྔགས་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs zhal bcu gcig pa'i rigs sngags snying po'i gzungs) - mukhaikādaśa­vidyāmantra­hṛdayadhāraṇī
 197. Toh 695 / 911 : The Essence of Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྙིང་པོ། · spyan ras gzigs kyi snying po)
 198. Toh 696 / 910 : The Incantation of Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས། · spyan ras gzigs kyi gzungs) - avalokiteśvaradhāraṇī
 199. Toh 697/ 905 : The Incantation of Nīlakaṇṭha (ནཱི་ལ་ཀཎྛའི་གཟུངས། · nI la kaN+Tha'i gzungs) - nīlakaṇṭhadhāraṇī
 200. Toh 698/ 908 : The Incantation, Undeterred Through Compassion (སྙིང་རྗེས་མི་བཤོལ་བའི་གཟུངས། · snying rjes mi bshol ba'i gzungs) - karuṇānāvṛttadhāraṇī
 201. Toh 699 / 904 : The Incantation of Samantabhadra (ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གཟུངས། · kun tu bzang po'i gzungs) - samantabhadradhāraṇī
 202. Toh 700 : The Practice of Lokeśvara (འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྟོག་པ། · 'jig rten dbang phyug gi rtog pa) - lokeśvarakalpa
 203. Toh 701 : The Lotus Diadem Tantra (པདྨ་ཅོད་པན་རྒྱུད། · pad+ma cod pan rgyud) - padmamukuṭatantra
 204. Toh 702 : The Lion's Roar Tantra (སེངྒེ་སྒྲའི་རྒྱུད། · seng+ge sgra'i rgyud) - siṃhanādatantra
 205. Toh 703 : The Incantation, the Lion's Roar of Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་སེངྒེ་སྒྲའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs seng+ge sgra'i gzungs) - avalokiteśvarāyasiṃhanādadhāraṇī
 206. Toh 704 : The Incantation, the Lion's Roar (སེང་གེ་སྒྲའི་གཟུངས། · seng ge sgra'i gzungs)
 207. Toh 705 / 900 : The Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa) - avalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam
 208. Toh 706 : The Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa) - avalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam
 209. Toh 707 / 919 : Incantation for a Beautiful Slender Physique (ལུས་ཀྱི་དབྱིབས་མཛེས་ཀྱི་གཟུངས། · lus kyi dbyibs mdzes kyi gzungs) - ruciraṅgayaṣṭidhāraṇī
 210. Toh 708 / 928 : Aparājitā, who Grants Fearlessness (གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པ། · gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa) - abhayapradāparājitā
 211. Toh 709/ 978 : The Great Awareness of Aparājitā (གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་རིག་པ་ཆེན་མོ། · gzhan gyis mi thub pa'i rig pa chen mo)
 212. Toh 710 / 930 : The Incantation Known as “The Thousandfold” (སྟོང་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། · stong 'gyur zhes bya ba'i gzungs)
 213. Toh 711 / 1042 : Training in the Hundred Verses (ཤློ་ཀ་བརྒྱ་ལོབས་པ། · sh+lo ka brgya lobs pa)
 214. Toh 712 / 1043 : Training in the Hundred Verses (ཤློ་ཀ་བརྒྱ་ལོབས་པ། · sh+lo ka brgya lobs pa)
 215. Toh 713 / 1044 : The Incantation, Training in the Thousand Verses (ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs)
 216. Toh 714/ 1045 : The Incantation, Training in the Thousand Verses (ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs)
 217. Toh 715 / 1046 : The Incantation, Training in the Thousand Verses (ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs)
 218. Toh 716 / 1047 : The Incantation, Training in the Three Thousand Verses (ཤློ་ཀ་སུམ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka sum stong lobs pa'i gzungs)
 219. Toh 717 / 1048 : The Incantation for Not Forgetting (མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། · mi brjed pa'i gzungs)
 220. Toh 718 / 1037 : The Incantation for Developing Insight (ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab bskyed pa'i gzungs) - prajñāvardhanī dhāraṇī
 221. Toh 719 / 1038 : The Incantation for Developing Insight (ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab bskyed pa'i gzungs) - prajñāvardhanī dhāraṇī
 222. Toh 720/ 1041 : The Incantation for Retaining What One Hears (ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས། · thos pa 'dzin pa'i gzungs)
 223. Toh 721 / 1098 : The Sūtra Teaching the Array of the Buddhafields (སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པའི་མདོ། · sangs rgyas kyi zhing gi bkod pa'i mdo) - buddhakṣetravyūhanirdeśasūtra
 224. Toh 722/ 812/ 1094 : The Prayer from the Practice of Avalokiteśvara that is like the Wish-Fulfilling Jewel (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྟོག་པ་ལས་སྨོན་ལམ་འབྱུང་བ། · spyan ras gzigs yid bzhin nor bu'i rtog pa las smon lam 'byung ba)
 225. Toh 723 : A Summary of the Benefits of the Incantation of Avalokitśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་ཕན་ཡོན་མདོར་བསྡུས། · spyan ras gzigs kyi gzungs phan yon mdor bsdus) - mahākāruṇikāvalokiteśvara­dhāraṇī anuśaṃsāsahitā sūtrāt saṃgrahitā
 226. Toh 724 : The Great Practice Manual of Tārā of the Upswept Tresses (རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ། · ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po) - āryatārāmūlakalpa
 227. Toh 725 / 909 : The Incantation, Mother of Avalokiteśvara (སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · spyan ras gzigs yum gyi gzungs) - avalokiteśvaramātādhāraṇī
 228. Toh 726 : The Tantra of Tārā, Source of All the Different Activities (སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུད། · sgrol ma las sna tshogs 'byung ba'i rgyud) - tārāviśvakarmabhavatantra
 229. Toh 727/ 745 / 1000 : The Hundred and Eight Names of Tārā (སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa) - tārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam
 230. Toh 728 . The Hundred and Eight Names of Tārā (སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa) - tāradevīnāmāṣṭaśatakam
 231. Toh 729/ 1001 : The Incantation of Tārā (སྒྲོལ་མའི་གཟུངས། · sgrol ma'i gzungs)
 232. Toh 730 / 1002 : The Incantation, Tārā's Own Promise (སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs) - tārāsvapratijñādhāraṇī
 233. Toh 731 : The Sūtra of Tārā Who Protects from the Eight Fearful Things (སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པའི་མདོ། · sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyob pa'i mdo) - tārāṣṭaghoratāraṇīsūtra
 234. Toh 732 / 992 : The Incantation of Yaśovatī (གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས། · grags ldan ma'i gzungs) - yaśovatīdhāraṇī
 235. Toh 733 / 906 : The Incantation of Avalokiteśvara Hayagrīva (སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཧ་ཡ་གྲཱི་བའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs dbang phyug ha ya grI ba'i gzungs) - avalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī
 236. Toh 734 / 968 : Pratyaṅgirā, The Noble Conquerer (ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། · phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba) - vijayavatīnāmapratyaṅgirā
 237. Toh 735 / 994 : The Sūtra of Parṇaśabarī (པརྞ་ཤ་བ་རིའི་མདོ། · par+Na sha ba ri'i mdo)
 238. Toh 736 / 995 : The Incantation of Parṇaśabarī (རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མའི་གཟུངས། · ri khrod lo ma gyon ma'i gzungs) - parṇaśabarīdhāraṇī
 239. Toh 737 / 960 : The Incantation of Pratyaṅgirā, the Powerful (ཕྱིར་ཟློག་པ་སྟོབས་ཅན་གྱི་གཟུངས། · phyir zlog pa stobs can gyi gzungs) - balavatī pratyaṅgirā
 240. Toh 738 / 1092 : Praise to the Goddess Sarasvatī (ལྷ་མོ་སྒྲ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ། · lha mo sgra dbyangs la bstod pa)
 241. Toh 739 / 193 : The Prophecy of Śrī Mahādevī (ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་དཔལ་ལུང་བསྟན་པ། · lha mo chen mo dpal lung bstan paŚrī­mahā­devī­vyākaraṇa)
 242. Toh 740 / 1005 : The Sūtra of Mahālakṣmī (དཔལ་ཆེན་མོའི་མདོ། · dpal chen mo'i mdo) - mahālakṣmīsūtra
 243. Toh 741 / 1006 : The Twelve Names of Śrī Mahādevī (དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ། · dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa)
 244. Toh 742 / 1036 : The Spell for Attaining the Supreme (མཆོག་ཐོབ་པའི་རིག་སྔགས། · mchog thob pa'i rig sngags) - agravidyāmantra
 245. Toh 743 / 1009 : The Incantation that Cleanses All the Obscurations of Karma (ལས་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · las sgrib thams cad rnam par sbyong ba'i gzungs) - sarvakarmāvaraṇaviśodhanī dhāraṇī
 246. Toh 744 : The Tantra of Vajrapātāla (རྡོ་རྗེ་ས་འོག་གི་རྒྱུད། · rdo rje sa 'og gi rgyud) - vajrapātālatantra
 247. Toh 744a : Vajrapātāla, The Great Sovereign Tantra of Vajrapāṇi (ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ས་འོག་ · phyag na rdo rje'i rgyud kyi rgyal po chen po rdo rje sa 'og)
 248. Toh 745 / 727 / 1000 : The Hundred and Eight Names of Tārā (སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa) - tārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam
 249. Toh 746 : The Great Tantra of Supreme Knowledge (རིག་པ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཆེན་པོ། · rig pa mchog gi rgyud chen po) - vidyottamamahātantra
 250. Toh 747 : The Tantra of [Vajrapāṇi] Bhūtaḍāmara (འབྱུང་པོ་འདུལ་བའི་རྒྱུད། · 'byung po 'dul ba'i rgyud) - bhūtaḍāmaratantra
 251. Toh 748 / 948 : The Incantation of Blue-clad Vajrapāṇi (ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་གཟུངས། · phyag rdor gos sngon can gyi gzungs) - nīlāmbaradharavajrapāṇi­kalpa­dhāraṇī
 252. Toh 749 / 950 : The Eight Names of Vajrapāṇi Along With the Mantra (ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བརྒྱད་པ་གསང་སྔགས་དང་བཅས་པ། · lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa)
 253. Toh 750 / 949 : The Incantation of Vajravidāraṇā (རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་གཟུངས། · rdo rje rnam 'joms kyi gzungs) - vajravidāraṇādhāraṇī
 254. Toh 751 / 946 : The Incantation, The Palace on the Peak of the Great Vajra Meru (རྡོ་རྗེའི་རི་རབ་ཆེན་པོའི་རྩེ་མོའི་ཁང་པ་བརྩེགས་པའི་གཟུངས། · rdo rje'i ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs) - mahāvajrameru­śikharakūṭāgāradhāraṇī
 255. Toh 752/ 954 : The Incantation of Vajrājita, who is Bewildering Like Fire (རྡོ་རྗེ་མི་འཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་གཟུངས། · rdo rje mi 'pham pa me ltar rab tu rmongs byed gzungs) - vajrājitānalapramohanī dhāraṇī
 256. Toh 753/ 955 : The Incantation, Unimpeded Minute Vajras (རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་མེད་གཟུངས། · rdo rje phra mo thogs med gzungs) - vajrasūkṣmāpratihatā dhāraṇī
 257. Toh 754 / 951 : The Essence of the Ten Vajrapāṇis (ལག་ན་རྡོ་རྗེ་བཅུའི་སྙིང་པོ། · lag na rdo rje bcu'i snying po) - daśavajrapāṇihṛdaya
 258. Toh 755 / 957 : The Incantation, The Fourfold Essence of Kuṇḍalyamṛta (བདུད་རྩི་ཐབ་སྦྱོར་གྱི་སྙིང་པོ་བཞི་པའི་གཟུངས། · bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa'i gzungs) - kuṇḍalyamṛta­hṛdayacatuṣṭaya­dhāraṇī
 259. Toh 756 : The Mantra Praising the Wrathful King Bhurkuṃkūṭa (སྨེ་བརྩེགས་བསྟོད་སྔགས། · sme brtsegs bstod sngags) - krodhabhurkuṃkūṭarājastotramantra
 260. Toh 757 / 947 : The Sūtra of Great Strength (སྟོབས་པོ་ཆེའི་མདོ། · stobs po che'i mdo) - mahābalasūtra
 261. Toh 758 : The Practice of the Tantra of Vajraśṛṅkhala (རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོག་པ། · rdo rje lu gu rgyud ma'i rgyud kyi rtog pa) - vajraśṛṅkhalatantrakalpa
 262. Toh 759 / 964 : The Vow of the Nāga Vajratuṇḍa (རྡོ་རྗེ་མཆུ་ཀླུའི་དམ་ཚིག་ · rdo rje mchu klu'i dam shigvajratuṇḍanāgasamaya)
 263. Toh 760 / 965 : The Incantation of Vajralohatuṇḍa (རྡོ་རྗེ་གནམ་ལྕགས་མཆུའི་གཟུངས། · rdo rje gnam lcags mchu'i gzungs) - vajralohatuṇḍadhāraṇī
 264. Toh 761 : The Incantation of Lohatuṇḍa (ལྕགས་མཆུའི་གཟུངས། · lcags mchu'i gzungs) - lohatuṇḍadhāraṇī
 265. Toh 762 : The Incantation of Lohatuṇḍa (ལྕགས་མཆུའི་གཟུངས། · lcags mchu'i gzungs) - lohatuṇḍadhāraṇī
 266. Toh 763/ 966 : Black Lohatuṇḍa (ལྕགས་མཆུ་ནག་པོ། · lcags mchu nag po) - kṛṣṇāyauṣṭha
 267. Toh 764 / 970: The Incantation of Maṇibhadra (ནོར་བཟང་གི་གཟུངས། · nor bzang gi gzungs) - maṇibhadradhāraṇī
 268. Toh 765 : The Practice of the Yakṣa Maṇibhadra (གནོད་སྦྱིན་ནོར་བུའི་བཟང་པོའི་རྟོག་པ། · gnod sbyin nor bu'i bzang po'i rtog pa) - maṇibhadrayakṣasenakalpa
 269. Toh 766 : Practice of the Sublime Dancer, Chief of the Army of Yakṣas (སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་གར་མཁན་མཆོག་གི་བརྟག་པ། · sde dpon chen po gar mkhan mchog gi brtag pa) - yakṣasenāpatinartakaparakalpa
 270. Toh 767 : Tantra of the Supreme Dancer of the Yakṣas (གནོད་སྦྱིན་གར་མཁན་མཆོག་གྱི་རྒྱུད། · gnod sbyin gar mkhan mchog gyi rgyud)
 271. Toh 768/ 973 : The Incantation of Jambhalaśrī (གནོད་འཛིན་དཔལ་གྱི་གཟུངས། · gnod 'dzin dpal gyi gzungs) - jambhalaśrīdhāraṇī
 272. Toh 769 / 971 : The Beneficent Incantation of the Compassionate Jambhalajalendra(གནོད་འཛིན་ཆུ་དབང་སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གཟུངས་བདེ་བྱེད། · gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed) - kāruṇikāryajambhalajalendra­suśaṅkaradhāraṇī
 273. Toh 770 : The Extant Practice of Jambhalajalendra (གནོད་གནས་དབང་པོ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་རྟོག་པ། · gnod gnas dbang po ji ltar byung ba'i rtog pa) - jambhalajalendrayathālabdhakalpa
 274. Toh 771 / 972 : The Hundred and Eight Names of Jambhala (གནོད་འཛིན་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa9 - jambhalanāmāṣṭaśatakam
 275. Toh 772 / 907 : The Incantation of Mekhalā (མེ་ཁ་ལའི་གཟུངས། · me kha la'i gzungs) - mekhalādhāraṇī
 276. Toh 773 / 969 : Mahāśvāsa, King of Spells (རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ། · rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po)
 277. Toh 774 / 538a / 1074 : The Incantation of the Polished Jewel (རིན་པོ་ཆེ་བརྡར་བའི་གཟུངས། · rin po che brdar ba'i gzungs)
 278. Toh 775/ 1075: The Incantation for Circumambulation (བསྐོར་བའི་གཟུངས། · bskor ba'i gzungs)
 279. Toh 776 / 1076 : The Incantation for Circumambulation of the Three Jewels (དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་ལ་བསྐོར་བའི་གཟུངས། · dkon mchog gi rten la bskor ba'i gzungs) - pradakṣināratnatrayadhāraṇī
 280. Toh 777 / 1011 : Purifying the Offerings (ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ། · yon yongs su sbyong ba) - dakṣiṇāpariśodhanī
 281. Toh 778 / 1012 : The Incantation for Purifying the Offerings (ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · yon yongs su sbyong ba'i gzungs)
 282. Toh 779/ 1049 : The Incantation of Homage (ཕྱག་བྱ་བའི་གཟུངས། · phyag bya ba'i gzungs)
 283. Toh 780 / 1031 : Incantation for Acquiring a Hundred Garments (གོས་བརྒྱ་ཐོབ་པའི་གཟུངས། · gos brgya thob pa'i gzungs)
 284. Toh 781 / 1032 :The Incantation for Making People Joyful (མི་དགའ་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · mi dga' bar byed pa'i gzungs)
 285. Toh 782 / 1013 : The Incantation for the Purification of All Evil Destinies (ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i gzungs)
 286. Toh 783/ 1060 : The Incantation for Assuaging Tumors (སྐྲན་ཞི་བའི་གཟུངས། · skran zhi ba'i gzungs)
 287. Toh 784/ 1021 : The Incantation for Clearing Up Digestive Disorders (མ་ཞུ་བའི་ནད་འབྱང་བའི་གཟུངས། · ma zhu ba'i nad 'byang ba'i gzungs)
 288. Toh 785 / 1022 : The Incantation for Calming Hatred (སྡང་བ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · sdang ba zhi byed gzungs)
 289. Toh 786/ 1023 : The Incantation for Calming Sin (སྡིག་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · sdig pa rab tu zhi bar byed pa'i gzungs)
 290. Toh 787 / 1025 : The Incantation for Calming Wrath (ཁྲོ་བ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · khro ba zhi byed gzungs)
 291. Toh 788 / 1026 : The Incantation for Calming the Enraged (ཁྲོས་པ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · khros pa zhi byed gzungs)
 292. Toh 789/ 1027 : The Incantation for Forceful Words (ཚིག་བཙན་པའི་གཟུངས། · tshig btsan pa'i gzungs)
 293. Toh 790 / 1028 : The Incantation for Self-Protection (བདག་བསྲུང་བའི་གཟུངས། · bdag bsrung ba'i gzungs)
 294. Toh 791 / 1033 : The Incantation for Attractiveness (ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུངས། · yid du 'ong ba'i gzungs)
 295. Toh 792 / 1034 : The Incantation for a Pleasant Voice (མགྲིན་པ་སྙན་པའི་གཟུངས། · mgrin pa snyan pa'i gzungs)
 296. Toh 793 / 1029 : The Incantation for Accomplishing Goals (དོན་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · don grub pa'i gzungs)
 297. Toh 794 / 1030 : The Incantation for Accomplishing Actions (ལས་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · las grub pa'i gzungs)
 298. Toh 795 / 1051 : The Incantation that Assuages Poison (དུག་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · dug zhi bar byed pa'i gzungs)
 299. Toh 796 / 1035 : The Incantation for Release from Bondage (བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བའི་གཟུངས། · bcings pa las grol ba'i gzungs)
 300. Toh 797 / 1053 : The Incantation for Intimidating Demons (བདུད་སྐྲག་པར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · bdud skrag par byed pa'i gzungs)
 301. Toh 798 / 1054 : The Incantation for Treating Wounds (རྨ་འབྱོར་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · rma 'byor bar byed pa'i gzungs)
 302. Toh 799 / 1055 : The Incantation that Assuages the Pain of Burns (མེའི་ཟུག་རྔུ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · me'i zug rngu rab tu zhi bar byed pa'i gzungs)
 303. Toh 800 / 1056 : The Mantra that Dispels Bile Diseases (མཁྲིས་པའི་ནད་སེལ་བའི་སྔགས། · mkhris pa'i nad sel ba'i sngags)
 304. Toh 801 / 1057 : The Incantation that Dispels Phlegm Diseases (བད་ཀན་སེལ་བའི་གཟུངས། · bad kan sel ba'i gzungs)
 305. Toh 802 / 1058 : The Incantation that Dispels Phthisis (ཀྵ་ཡའི་ནད་སེལ་བའི་གཟུངས། · k+Sha ya'i nad sel ba'i gzungs)
 306. Toh 803 / 1050 : The Incantation for being Invulnerable to Infectious Fevers and Vermin (རིམས་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པའི་གཟུངས། · rims dang srog chags kyis mi tshugs pa'i gzungs)
 307. Toh 804 / 1082 : Incantations for Giving Bodily Excretions as Charity (ལུས་ཀྱི་ཟག་པ་སྦྱིན་པར་གཏང་བའི་གཟུངས། · lus kyi zag pa sbyin par gtang ba'i gzungs)
 308. Toh 805 : The Tantra, The Questions of Subāhu (དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད། · dpung bzang gis zhus pa'i rgyud) - subāhuparipṛcchātantra
 309. Toh 806 : Tantra of the Procedures Common to All Maṇḍalas (དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའི་ཆོ་གའི་རྒྱུད། · dkyil 'khor spyi'i cho ga'i rgyud) - sarvamaṇḍala­sāmānyavidhīnāṃ guhyatantram
 310. Toh 807 : The Section on Propitiation Rituals [in the Great Tantra, Susiddhikara ] (སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ། · sgrub pa'i thabs rim par phye ba) - susiddhikaramahā­tantra­sādhanopāyikapaṭala
 311. Toh 808 : The Section on the Higher States of Meditative Absorption (བསམ་གཏན་གྱི་ཕྱི་མ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ། · bsam gtan gyi phyi ma rim par phye ba) - dhyānottarapaṭalakrama
 312. Toh 808 : The Section on the Higher States of Meditative Absorption(བསམ་གཏན་གྱི་ཕྱི་མ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ། · bsam gtan gyi phyi ma rim par phye ba) - dhyānottarapaṭalakrama[2]

Die Kriya-Tantras, oder Handlungs- Tantras werden so genannt, weil sie zu einem hohen Prozentsatz mit äusserem Verhalten, den Praktiken ritueller Reinigung und Reinheit und ähnlichem beschäftigt sind.

Das von Lama Gelongma Palmo entwickelte Nyungne-Fasten-Ritual[3] ist wie auch das sehr populäre 4-Mandala Ritual[4] eine Yidam-Praxis des Kriya-Tantra, die mit 108 Varianten und dem Mantra 'OM MANI PEME HUNG' ausgeführt wird.

Das Kriya-Tantra verwendet Rituale und äußere Formen der Praxis zur Ansammlung von Verdiensten und um die Ursachen und günstigen Umstände für die geistige Entwicklung zu schaffen. Sie sind die Basis und das Fundament für die fortgeschrittenen Übungen.

Allgemein spricht man von zwei Arten der Ansammlung:

 1. Ansammlung von Verdienst auf der relativen Ebene und
 2. Ansammlung von vollkommener Weisheit(Einsicht) auf der absoluten Ebene.

Die Ansammlung von Verdienst dient dazu, die nötigen Ursachen zu schaffen, um günstige Umstände für die weitere geistige Entwicklung zu finden.

Man vollzieht drei Arten ritueller Reinigung, trägt drei Arten von Kleidung, nimmt die Diät der drei "weissen Nahrungen" an und praktiziert Fastenrituale[5] und Mantra-Rezitation.

Das Kriya-Tantra legt größeren Wert auf die Praxis von gutem äußerem Benehmen, physischem und verbalem Verhalten zur Reinigung und auf einfache Visualisationspraxis und Vollzug von Ritualen an spezifischen Tagen und bei bestimmten Sternkonstellationen.

Auch in den Übungen des inneren Tantra finden sich noch Spuren von Kriya-Tantra, so etwa in den Erläuterungen zur Gestaltung von Altären, der Anzahl, Platzierung und Weihe von Opfergaben und ähnlichem. Aus der Sicht des inneren Tantra bilden diese Dinge allerdings nicht viel mehr als ein Ornament, das aber aus Respekt vor der Überlieferungslinie und aus Gründen der Rückverbindung aufrechterhalten wird.

Chenrezig

Rituelle Buddhagestalten-Praxis

Tara

Die Gottheit wird im Kriya-Tantra mit 6 Aspekten(Wyl. lha drug) betrachtet: Leere, Silbe, Ton, Form, Mudra und Attribute.
Kriya - Tantra und Charya Tantra besitzen drei Buddhafamilieneigenschaften. [6]

Auf der allgemeinsten Ebene symbolisieren:

Auf den Geist bezogen symbolisieren:

Diese Buddhafiguren sind meist friedlich, lächelnd, gut gekleidet und sitzen im Himmel, oft Licht ausstrahlend wie die Sonne selbst.
Die Bodhisattvas werden im Kriya-Tantra nicht nur zu wesentlichen Mittlergestalten, sondern auch zu bevorzugten Objekten der Verehrung.
So entstanden vor allem zu den drei großen männlichen Bodhisattvas,Manjushri, Avalokiteshvara und Vajrapani sowie zum wichtigsten weiblichen Bodhisattva Tara, eine große Zahl von Praxistexten, die sich äußerlich-strukturell nur wenig von religiösen Übungen unterscheiden, die sich auf Hindugottheiten wie z. B. Ganesha beziehen.
Ein populärer Schützer aus dem Kriya-Yoga-Tantra ist Sitatapatra(weißer Schirm)[8], die 'Überreicherin des kostbaren Juwels'.
Die Prajñāpāramitā[9] wird genauso dem Kriya-Tantra zugeordnet wie der Medizinbuddha(Bhaishajyaguru)[10] aus dem Bhaishajyaguru-Sutra hergeleitet wird, das nach dem Vajrayana der historische Buddha Shakyamuni gelehrt haben soll.

Das Kriya-Tantra ist dualistisch, hier ist die Gottheit, dort der Übende, es gibt zwar eine Kommunikation zwischen beiden, letztlich ist aber alles von der Gnade der Gottheit abhängig. Auf dieser Ebene ist die Beziehung zwischen Praktizierendem, der noch in Verblendung lebt, und der Gottheit essentiell ungleich. In der tantrischen Vollendungsstufe erfolgt die Verschmelzung.

Einstiegspunkt

Der Pfad beginnt allgemein mit einer Anfängerphase(Ngöndro), in der Mantras wie Om Ah Hung (soha) o.ä. praktiziert werden.

 • Der erste Einstiegspunkt zum folgenden Pfad des geheimen Mantras des Vajrayana ist eine Einweihung(Wang) und die Erlaubnis(Lung) oder Ermächtigung[11].

Zuerst erfolgt die Wasser- oder Vasen-Ermächtigung(Abhisheka), welche das Potential zum Reifen in das 'dharmakaya'[12] aufbaut[13]. Eine Vaseneinweihung wird mit den Symbolen von Wasser, Krone, Seidenschal, Vajra und Glocke durchgeführt.
Andere weitere Unterteilungen sind in geheime Ermächtigung, Weisheits-Bewusstheits-Ermächtigung und in die Wort-Ermächtigung.

 • Für fortgeschrittene Aspiranten erfolgt die Kronen-Ermächtigung[14], die u.a. das Potential zum Reifen in das rupakaya(= nirmanakaya und sambhogakaya) errichtet, welche den Einweihungspfad einleitet. Sie entsprechen der Vollendungsstufe (tib. Dzogrim).

(Im Kalachakra - System übertragen die männlichen Buddhas des Mandala die eigentliche Kronen-Ermächtigung, indem sie mit der Krone die fünf Punkte unseres Körpers berühren und sie dann auf unseren Kopf setzen. Die Berührung bringt ein glückseliges Gewahrsein der Leerheit mit sich.)

Schließlich erhält man die allgemeinen 'Samayas'(Gebote) des Kriya-Yoga, wie sie in den speziellen Texten erklärt sind.

Anschauung

Betrachtet man die Anschauung und die Basis des Pfades, sieht man gemäß der Lehre, dass der Hintergrund der Reinigung die Natur des Geistes selbst ist, die Weisheit leerer Klarheit, und diese ist letztlich jenseits aller Extreme wie Existenz und Nichtexistenz, Erscheinung und Leere (Sunyata). Dann erschaut man die verschiedenen Aspekte der relativen Erscheinungen, welche gereinigt werden müssen, als Merkmale der vollkommen reinen Gottheit (Yidam).

Meditation

Was den Pfad und den Weg der Meditationspraxis angeht, dreht es sich um die vier Realitäten: die persönliche Realität und die Realität der Gottheit werden mit den Mitteln der "sechs Aspekte der Gottheit"( Leere, Silbe, Ton, Form, Mudra, Attribute )[15] praktiziert, durch Visualisation von sich selbst als die Samaya-Form (Skt. samayasattva) und dann der Anrufung des Weisheitswesens (Skt. jñanasattva) in den Raum vor sich, evtl. unter Zuhilfenahme eines spezifischen Mandalas, sich selbst als Diener betrachtend und die Gottheit als den Meister.
Der Praktizierende konzentriert sich dann auf die Mantra-Rezitation, welche der Ton ist, und auf den Geist und den Grund und meditiert über die Wirklichkeit der Konzentration, welche darin besteht, "in der Flamme zu bleiben"</ref>, in Konzentrationsübungen wie Verweilen in Feuer und Lauten und in der Fortführung des Tones und im Höhepunkt des Tones.
Er visualisiert im Mandala das ganze Universum als einen himmlischen Palast und alle Wesen als Gottheiten in diesem Palast.

Nach dem Kriya-Tantra beinhaltet die Praxis zwei Arten von Wesen, das Weisheitswesen ('ye-shes sems-dpa')[16] und das symbolische Wesen ('dam-tshig sems-dpa'). Das symbolische Wesen ist die Visualisierung der Gottheit im Himmel vor uns. Es wird in unserem Geist erschaffen (Erzeugungsstufe), und dann ist das Weisheitswesen der Segen und die in es aus einer höheren Quelle invozierte Kraft. Schließlich werden beide imaginativ eins und die Vereinigung wird Handlungsweisen ('las kyi sems-dpa') genannt (Vollendungsstufe).

Im Kriya Tantra ist dieses Weisheitswesen wie ein König und das symbolische Wesen ist wie ein Diener. Der König gibt Siddhi und den Segen an den Diener wodurch letzterer mächtiger und weiser wird, und diese Kraft kann dann an den Praktizierenden überfließen.

Ergebnisse

Durch das Verweilen im reinen Bewusstsein wird man ein Vidyadhara oder Meister der Bewusstheit.
Zuletzt erreicht man das Erwachen als Vajradhara(tib. Dorje Chang; Wyl. rdo rje ‘chang ; 'Vajra Halter'), der ursprüngliche Buddha, eine der drei Buddhafamilien, von der Familie des erleuchteten Körpers Vairocana[17], von der Familie der erleuchteten Rede Amitabha[18], oder von der Vajra-Familie des erleuchteten Geistes Akshobhya.

Referenzen

Literatur

Weblinks


Creative Commons

Dieser Text benutzt Inhalte des von mir initiierten Artikels auf auf Wikipedia und steht unter der Creative Commons Lizenz "CC-BY-SA 3.0"